MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY NOWELE POLSKIE

MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY
NOWELE POLSKIE

Dzięki czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi

Regulamin konkursu

I. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.
II. Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących wzorce zachowań budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;
 • kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
 • pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata;
 • popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży.

III. Spis nowel:

 • M. Konopnicka – „Dym”
 • E. Orzeszkowa – „Dobra pani”
 • B. Prus – „Katarynka”
 • Wł. St. Reymont – „Orka”
 • H. Sienkiewicz – „Sachem”

IV. Konkurs organizowany jest przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Szkołę Podstawową nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach.
V. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:
  Etap pierwszy ma charakter pisemny (test).
  Czas trwania eliminacji wynosi 30 minut.
  Biorą w nim udział trzyosobowe drużyny reprezentujące poszczególne szkoły.
  Etap drugi:
  Do II etapu zakwalifikowani zostaną przedstawiciele 5 zwycięskich drużyn (po 1 osobie).
  Etap drugi przybiera formę ustną, podczas której uczestnicy będą odpowiadać na pytania w ściśle określonym czasie.
 2. Warunkiem przystąpienia szkoły do Konkursu jest wytypowanie wg własnych kryteriów trzyosobowej drużyny konkursowej, wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) i przesłanie go do organizatora sodmidn@sodmidn.kielce.eu w terminie do 21 listopada 2019 roku.
 3.  Każda szkoła zgłaszająca uczniów do Konkursu zobowiązana jest do uzyskania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych i dostarczenie jej w dniu Konkursu (załącznik 2).
 4. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 20 im. N. Machałowej w Kielcach, ul. Górników Staszicowskich 22a.
 5. Termin konkursu:
  I etap  – 26 listopada 2019 r., godz.10.30 – 11.00.
  II etap - 26 listopada 2019 r., godz. 11.30.
 6. Na każdym etapie ocenie podlegają:
  a) bardzo dobra znajomość treści nowel, ich problematyki, okoliczności powstania;
  b) wiedza na temat najważniejszych zagadnień z biografii i twórczości autorów nowel.
 7. Podsumowanie Konkursu, wręczenie dyplomów laureatom i wyróżnionym uczniom odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. po rozstrzygnięciu drugiego etapu w Szkole Podstawowej nr 20 w Kielcach, ul. Górników Staszicowskich 22a.
 8. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela nauczyciel doradca metodyczny języka polskiego Elżbieta Sornat elasornat@wp.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Organizatorzy konkursu – Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Szkoła Podstawowa nr 20 w Kielcach  informują, że:

 1. zgłaszając udział w MIEJSKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM NOWELE POLSKIE opiekunowie prawni uczestników Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu;
 2.  administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce.
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: justyna@abi-net.pl, tel. 664 737 322;
 4. dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursie przechowywane będą do końca roku szkolnego 2019/2020;
 5. przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:– imię, nazwisko,  szkoła;
 6.  dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. uczestnicy konkursu i ich opiekunowie mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, jak też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. dane udostępnione przez uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu; 
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem udziału w konkursie;
 10. przesłanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatorów.

 

Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Sornat
Anna Zalewska 
Marcin Dzikowski 

Do pobrania:
Załącznik 1
Załącznik 2