Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Abecadło wolnych dzieci… - polskie symbole narodowe inspiracją działań twórczych

Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W sferze sztuki i polityki - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Jak zaplanować rozwój zawodowy nauczyciela?

Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Profilaktyka agresji, przemocy słownej, fizycznej i cyberprzemocy w szkole

Strony