Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
  i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
  i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021
 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
 

Motywacja uczniów do nauki

Metody aktywizujące w przedszkolu

Zabawy w czytanie – jak kreatywnie wprowadzać dzieci w świat liter i czytania

Jak aktywizować, żeby nauczyć – wybrane metody aktywizujące uczniów

Motywacja uczniów do nauki

Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli

Olimpiada Statystyczna

Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznych „Śpiewamy dla Ciebie – POLSKO!”

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego i historii

Egzamin ósmoklasisty z matematyki - program przygotowań i analiza trudnych zadań

Strony