Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

MIEJSKI KONKURS CZYTELNICZY NOWELE POLSKIE

Pedagogika zabawy

Konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii szkół podstawowych

Konkurs "Moje hobby na rynku pracy"

Kahoot - tworzenie i przeprowadzanie interaktywnych quizów

Nowa podstawa programowa z informatyki w liceum i technikum

Egzamin maturalny z matematyki

Egzamin maturalny z języka polskiego

Strony