Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
    i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
    i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021
 

Praca w aplikacji Teams

Muzeum w sieci znaczeń - rola muzeum w edukacji i wychowaniu

Planowanie pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

ZAJĘCIA TERENOWE Z GEOGRAFII

Odkrywamy magię szkła - wizyta w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Zakład Ozdób Szklanych DECORA w Miechowie zaprasza - oferta edukacyjna

Strony