Opis projektu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie nr 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia 120 nauczycieli zatrudnionych w kieleckich gimnazjach,
w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminie zewnętrznym.

Projekt zaplanowany jest do realizacji od maja 2011 roku do lutego 2013 roku. Realizacja celu projektu będzie się odbywać poprzez 14 - godzinne szkolenia nauczycieli i działania diagnostyczne: analizy wyników egzaminu zewnętrznego 2011
i 2012 w częściach GH i GMP, przeprowadzenie próbnego testu diagnostycznego dla uczniów klas trzecich wraz z ich analizą. Zaplanowany jest udział 120 osób
w szkoleniach (w ciągu dwóch lat) dotyczących:

  • analizy wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem EWD,
  • planowania pracy nauczyciela z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • stosowania nowoczesnych metod nauczania w tym ICT,
  • dydaktyki twórczości,
  • przygotowania ucznia do radzenia sobie ze stresem w sytuacji egzaminacyjnej, współpracy z rodzicami,
  • ewaluacji pracy szkoły.

Konferencje