V Miejski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin

Informacje ogólne:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Kielc.
 2. Wymagania konkursowe są zgodne z celami kształcenia i treściami nauczania ujętymi w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym, w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym z języka obcego zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 wraz  z późniejszymi zmianami).
 3. Organizatorami konkursu są: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach.

Cele konkursu:

 • budzenie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, w tym rozwijanie pasji językowych,
 • doskonalenie posługiwania się kluczowymi umiejętnościami wymaganymi w nowej formule egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
 • rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o historii, geografii, kulturze i tradycjach krajów angielskiego obszaru językowego,
 • propagowanie klasyki literatury amerykańskiej i rozwijanie czytelnictwa,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

Przebieg konkursu:

I Etap – wewnątrzszkolny
Szkolne Komisje Konkursowe na podstawie wewnętrznych eliminacji wyłaniają trzech uczestników reprezentujących szkołę, następnie przekazują ich dane za pomocą formularza zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie www.sodmidn.kielce.eu  w terminie do 22.02.2019r. Oprócz danych trzech wyłonionych uczestników prosimy o podanie liczby wszystkich uczniów przystępujących do eliminacji szkolnych.

II Etap - międzyszkolny odbędzie się 01.03.2019r. o godz. 9.00 w V LO w Kielcach, ul. Marszałkowska 96.

 1. Czas trwania eliminacji wynosi 90 minut.
 2. Arkusz konkursowy zawiera zadania zamknięte i otwarte. Typy zadań zgodne są z Informatorem maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://www.cke.edu.pl/
 3. Uczestnik wykazuje:
  • umiejętności rozumienia wypowiedzi pisanych,
  • umiejętności posługiwania się środkami językowymi (zadania zamknięte: np. wielokrotnego wyboru, na dobieranie, zadania otwarte: np. zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski, układanie fragmentów zdań z podanych z elementów leksykalnych),
  • znajomość zagadnień realioznawczych - Australia – geografia, elementy historii i życia codziennego mieszkańców, tradycje i zabytki.
 4. Szkoły zostaną poinformowane o wynikach  II etapu Konkursu drogą elektroniczną.

Do etapu III zakwalifikowanych będzie dziesięciu uczniów z najwyższą punktacją.

III Etap - odbędzie się 05.04.2019r. o godz. 9.00 w V LO w Kielcach i składać się będzie z dwóch części: pisemnej w półfinale oraz ustnej w finale.

Półfinał

 1. Czas trwania eliminacji wynosi 60 minut.
 2. Arkusz konkursowy obejmuje zamknięte i otwarte zadania. Uczestnik wykazuje:
  • umiejętności rozumienia wypowiedzi ze słuchu,
  • umiejętności posługiwania się środkami językowymi,
  • znajomość lektury (George Orwell „Rok 1984” UWAGA: pytania dotyczące lektury będą sformułowane w języku polskim. Uczniowie również udzielają odpowiedzi w języku ojczystym).
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi około godz.10.45.
 4. Do finału konkursu zakwalifikowanych zostaje pięciu uczniów z najwyższą punktacją.

Finał

 1. Finaliści przystępują do części ustnej. Czas trwania eliminacji wynosi 10 minut dla każdego uczestnika.
 2. Część ustna obejmuje rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego – zakres tematyczny zgodny z zapisami w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego - poziom IV.I.

Wsparcie merytoryczne podczas konkursu zapewni Robert Cassettari z Sydney Conversation Centre.

Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie dyplomów laureatom i wyróżnionym uczniom odbędzie się w dniu 05.04.2019 r. o godz. 11:20 w V LO w Kielcach.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Organizatorzy konkursu – Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach  informują, że:

 1. zgłaszając udział w konkursie „V Miejski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” uczestnicy (lub ich opiekunowie prawni) oraz nauczyciele-opiekunowie uczestników Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu;
 2. administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce.
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: justyna@abi-net.pl, tel. 664 737 322;
 4. dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursie przechowywane będą do końca roku szkolnego 2018/2019;
 5. przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: a) w przypadku uczestników – imię, nazwisko, klasa; b) w przypadku opiekunów – imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane adresowe szkoły;
 6. dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. uczestnicy konkursu i ich opiekunowie mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, jak też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. dane udostępnione przez uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu; 
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem udziału w konkursie;
 10. przesłanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatorów.

Dodatkowych informacji udziela nauczyciel języka angielskiego w V LO: Agnieszka Bąbel – Sowińska, agnieszkasowinska@5lo.kielce.eu oraz Tamara Hachulska, doradca metodyczny języka angielskiego w SODMiDN w Kielcach tamarahachulska@gmail.com.

Proponowana literatura:
Christine Lindop, Oxford Bookworms Factfiles: Australia and New Zealand, Wydawnictwo Oxford University Press
Longman Dictionary of English Language and Culture, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow 2005.

Źródła  internetowe:
Informator maturalny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://www.cke.edu.pl
Podstawa Programowa z komentarzami Tom 3 Języki Obce https://archiwum.men.gov.pl
Australian Government https://dfat.gov.au/about-australia/

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami

 

Kategoria: 
Język angielski