Klauzula informacyjna dla klientów Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce; email: sodmidn@sodmidn.kielce.eu, tel. 41 36 76 289.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Magdalena Jarząbek – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sodmidn.kielce.eu lub tel. 41 36 76 103
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SODMiDN w Kielcach,
  • w pozostałych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) i rozporządzeniu MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w celu realizacji statutowych zadań, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Pana/ Pani dane osobowe przechowywane będą w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 6. Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest dobrowolne i przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo:
  • do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Pani/ Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Dyrektor SODMiDN w Kielcach

      mgr Barbara Dziedzic