Deklaracja dostępności

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://sodmidn.kielce.eu

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona posiada wersję o wysokim kontraście;
 • strona posiada możliwość zwiększania rozmiaru czcionki;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu; brakuje tekstów alternatywnych);
 • w niektórych przypadkach atrybuty TITLE są takie same jak atrybuty ALT;
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • nie ma mapy strony;
 • na stronie nie ma instrukcji odnoszącej się do koloru elementu;
 • elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje, nie mają opisu tekstowego, wyjaśniającego co przedstawiają lub czego dotyczą;
 • nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Woźniak, sodmidn@sodmidn.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 36 76 726. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jest budynek Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42:

 • Do SODMiDN prowadzi jedno wejście (na poziomie parteru), po wejściu do SODMiDN znajdują się schody, które prowadzą do siedziby SODMiDN na pierwszym piętrze, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi otwierane są manualnie.
 • Do dyspozycji SODMiDN są miejsca parkingowe, brak miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się przestronny korytarz. Budynek nie posiada windy.
 • Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu jest pracownik obsługi.
 • Gabinety dyrektora SODMiDN, księgowości, sekretariatu znajdują się na pierwszym piętrze.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Do SODMiDN może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W SODMiDN nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych).
 • W SODMiDN nie ustalono innego (specyficznego) sposobu uratowania życia lub ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.