Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi
    i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
  7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

 

Procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego

Misja i zadania nauczyciela religii w świetle „Dyrektorium o Katechizacji”

Europejski Dzień Języków ‘2021

WALORY PRZYRODNICZE OKOLIC SANDOMIERZA – zajęcia terenowe dotyczące doliny Wisły i Gór Pieprzowych

Tworzenie testów w aplikacji Forms dla uczniów klas I – III w edukacji zdalnej

Wykorzystanie aplikacji Teams w edukacji zdalnej uczniów klas I - III

Nowy typ zadań maturalnych w świetle informatora maturalnego

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Zawiążę, przewiążę i … - makrama w procesie edukacyjnym zajęć twórczych ucznia

Strony