Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
    i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
    i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 

Formy krasu powierzchniowego i podziemnego na przykładzie jaskiń na Kadzielni

Planowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

WYKORZYSTANIE PROGRAMU OFFICE 365 W EDUKACJI JĘZYKOWEJ

WARSZTATY METODYCZNE Z TENISA STOŁOWEGO

Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy zdalnej

Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy zdalnej

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w roku szkolnym 2020/2021

Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji językowej.

LEKCJA GEOGRAFII W OGRODZIE BOTANICZNYM

Strony