Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
    i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
    i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021

Nauczanie przez badania, doświadczenia, stawianie hipotez i eksperymentowanie

Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu z biologii w roku 2022

Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu z chemii w roku 2022

Bożonarodzeniowe warsztaty metodyczne on-line

Podsumowanie sesji 2020 w celu wyłonienia trudnych elementów dla zdających egzamin z matematyki

Podsumowanie sesji 2020 w celu wyłonienia trudnych elementów dla zdających egzamin z języka polskiego

Strony