Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
  i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
  i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021
 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
 

MS Forms czy Testportal – jak skutecznie sporządzać ćwiczenia i testy do nauki języków

Poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli geografii

SZACH-MAT – szachowe szkolenie dla nauczycieli

Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu z fizyki w roku 2022

Wykorzystanie aplikacji GeoGebra do wprowadzania różnych pojęć matematycznych

Propozycja edukacyjna Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

SZACH-MAT – szachowe szkolenie dla nauczycieli

Profilaktyka cyberprzemocy. Rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga w Internecie.

Strony